Atletlerin Yeni Tip Koronavirüs’e (Covid- 19) Yakalanma Kaygısı ve Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 163 / PDF İndirme: 95

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Atlet, Covid-19, Covid-19 Aşısı

Özet

Bu araştırmada atletlerin korona virüse yakalanma fobilerinin ve covid-19 aşısına yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlandı. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma nicel araştırma türünde genel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirildi. Örneklem seçimi uygun örnekleme yöntemine göre yapıldı. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki atletler oluştururken; örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen, yaşları 18 ile 35 arasında değişen 202 erkek ve 138 kadın olmak üzere toplam 340 atlet oluşturdu. Araştırmada, araştırmacılar tarafından araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan ve katılımcıları tanımlayıcı bilgiler içeren demografik değişkenler formu ile birlikte Tekkurşun-Demir ve ark. (2020) tarafından geliştirilen “Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Düzeyi Ölçeği” ve Geniş ve ark. (2020) tarafından geliştirilen “Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği” temel veri toplama araçları olarak kullanıldı. Verilerin çözümlenmesi Windows için SPSS 22.0 istatistik paket programında yapıldı. Araştırmada, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistik analizi sonuçlarına göre; araştırmaya katılan sporcuların Covid-19’a yakalanma durumlarına göre Covid-19 fobisi ölçek toplam puan ortalaması ve Covid-19 fobisi bireysel kaygı alt boyutu puan ortalaması değerlerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilirken(p<0.05); Covid-19 fobisi sosyalleşme kaygısı alt boyutu puan ortalaması değerlerinin ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptandı(p>0.05). Dahası; araştırmaya katılan atletlerin Covid-19 fobisi değerleri ile Covid-19 aşısına yönelik toplam tutum değerleri ve Covid-19 Aşısına Yönelik olumlu tutum değerleri arasında orta kuvvette ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlendi(p<0.01). Araştırmaya katılan atletlerin Covid-19 fobisi değerleri ile Covid-19 aşısına yönelik olumsuz tutum değerleri arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmedi(p>0.05). Sonuç olarak; atletlerin Covid-19 fobilerin Covid-19 aşısına yönelik tutumlarını etkileyebileceği söylenebilir.

Referanslar

Al-Mohaithef, M., Padhi, B. K. (2020). Determinants of COVID-19 vaccine acceptance in Saudi Arabia: a web-based national survey. Journal of multidisciplinary healthcare, 13, 1657.

Alpar, R. (2014). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik: spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Aschwanden, C. (2020). The false promise of herd immunity for COVID-19. Nature, 26-28.

Chung, J.Y., Thone, M.N., Kwon, Y. J. (2021). COVID-19 vaccines: The status and perspectives in delivery points of view. Advanced drug delivery reviews, 170, 1-25.

Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol 2020 Apr;5(4):536-544.

Dai, D. (2020). Three in four adults globally say they’d get a vaccine for COVID-19–but is this enough?. In World Econ. Forum. https://www. weforum. org/press/2020/08/three-in-four-adults-globally-say-they-d-get-a-vaccine-for-covid-19-butis-this-enough.

De Wit, E., Van Doremalen, N., Falzarano, D., Munster, V.J. (2016). SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses. Nature Reviews Microbiology, 14(8), 523-534.

Erkekoğlu, P., Köse, S. B. E., Balcı, A., Yirün, A. (2020). Aşı kararsızlığı ve COVID-19’un etkileri. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, 9(2), 208-220.

European Centre for Disease Prevention and Control. Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – sixth update – 12 March 2020. Stockholm: ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/ sites/default/files/documents/RRA-sixth-update-outbreak-of-novel-coronavirus-disease-2019-COVID-19.pdf. Erişim Tarihi: 10 Nisan 2020.

Geniş, B., Gürhan, N., Koç, M., Geniş, Ç., Şirin, B., Çırakoğlu, O. C., Coşar, B. (2020). Development of perception and attitude scales related with COVID-19 pandemia. Pearson journal of social sciences-humanities, 5(7), 306-328.

George, D. (2011). SPSS for windows step by step: A simple study guide and reference, 17.0 update, 10/e. Pearson Education India.

Gravetter, J. F., Forzano, L. B. (2012). Research methods for the behavioral sciences (4. Baskı). USA: Linda Schreiber-Ganster.

Kalaycı, Ş. (2009). Spps Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayınevi, 5.

Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.

Kwok, K.O., Li, K.K., Wei, W.I., Tang, A., Wong, S.Y.S., Lee, S.S. (2020). Are we ready when COVID-19 vaccine is available? Study on nurses’ vaccine hesitancy in Hong Kong. medRxiv.

Lazarus, J.V., Ratzan, S.C., Palayew, A., Gostin, L.O., Larson, H.J., Rabin, K., El-Mohandes, A. (2021). A global survey of potential acceptance of a COVID-19 vaccine. Nature medicine, 27(2), 225-228.

Pogue, K., Jensen, J.L., Stancil, C.K., Ferguson, D.G., Hughes, S.J., Mello, E. J., Poole, B.D. (2020). Influences on attitudes regarding potential COVID-19 vaccination in the United States. Vaccines, 8(4), 582.

Polack, F. P., Thomas, S. J., Kitchin, N., Absalon, J., Gurtman, A., Lockhart, S., Gruber, W. C. (2020). Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. New England journal of medicine.

Reiter, P. L., Pennell, M. L., Katz, M. L. (2020). Acceptability of a COVID-19 vaccine among adults in the United States: How many people would get vaccinated?. Vaccine, 38(42), 6500-6507.

Tekkurşun G., Cicioğlu, H., İlhan, E. (2020). Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygısı ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(2).

World Health Organization. Disease outbreaks by year. https://www. who.int/csr/don/archive/year/en/. Erişim Tarihi: 20 Nisan 2020a.

World Health Organization. DRAFT landscape of COVID-19 candidate vaccines — 20 March 2020. https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/novel-coronavirus-landscape-ncov.pdf. Erişim Tarihi: 10 Nisan 2020c.

World Health Organization. Global research on coronavirus disease (COVID-19). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov. Erişim Tarihi: 20 Nisan 2020.

Wuhan Municipal Health Commission. (2019) Report of clustering pneumonia of unknown aetiolog y in Wuhan City. http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/ showDetail/2019123108989 [inChinese]. Erişim Tarihi: 10 Nisan 2020

İndir

Yayınlanmış

2022-07-21

Nasıl Atıf Yapılır

AYHAN, S., TİZAR, E., KALAYCI, M. C., & GÖZAÇIK, Y. (2022). Atletlerin Yeni Tip Koronavirüs’e (Covid- 19) Yakalanma Kaygısı ve Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1–15. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/13