Forthcoming

Vücut Geliştirme Sporu Yapan Bireylerin Riskli Sağlık Davranışlarının İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 29 / PDF İndirme: 20

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Kadın sporcu, Erkek sporcu, Riskli sağlık davranışları, Vücut Geliştirme

Özet

Amaç: Vücut geliştirme sporu yapan bireylerin riskli sağlık davranışlarının incelenmesi amaçlandı. Materyal Metot: Betimsel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini Diyarbakır ilinde faaliyette bulunan çeşitli spor salonlarında vücut geliştirme sporunu yapan bireyler oluştururken; örneklemi ise bu salonlara kayıtlı araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen, en az 1 yıl süreyle ve aktif olarak vücut geliştirme sporunu yapan, yaşları 18-36 (yıl) arasında değişen, kadın ve erkek toplam 528 sporcu oluşturdu. Verilerin toplamasında; Kişisel Veri Toplama Formu ve Riskli Sağlık Davranışları Ölçeği (RSDÖ) kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %69,3’ünü erkekler %30,7’sini kadınlar oluşturmaktadır. En fazla katılım % 44,9 oran ile 18-22 yaş kategorisindeki bireyler, en az katılımın ise %1,3 oran ile 38 ve üstü bireyler tarafından gerçekleştirilmiştir. Katılım sağlayan bireylerin medeni durumuna bakıldığında ise toplam 528 kişiden  %25’nin (132)  evli, geri kalan  %75’lik (396) dilimde yer alan bireylerin bekâr olduğu saptanmıştır.  Tartışma: Erkek bireylerin riskli sağlık davranışları arasında yer alan fiziksel aktivite, psikososyal davranış ile birlikte madde kullanımı alt boyut toplam puan ortalamaları kız katılımcı bireylerden daha yüksek bulunmuştur. Literatürde yer alan diğer araştımalar incelendiğinde erkek katılımcıların riskli sağlık davranışları, psikososyal boyut, hijyen kuralları ile birlikte madde kullanımı alt boyutu toplam puan ortalamalarının kız katılımcılardan anlamlılık düzeyleri bakımından istatistiksel olarak fazla olduğu saptanmıştır. Sonuç: Vücut geliştirme sporu yapan bireylerin riskli sağlık davranışlarının incelendiği bu çalışmada erkek bireylerin psikososyal, fiziksel aktivite, madde kullanımı alt boyut ve riskli sağlık davranışları toplam puan ortalamaları kız bireylerden daha yüksek bulunmuştur.

Referanslar

Alpar, R. (2014). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik: spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Aras, Ş., Günay, T., Özan, S., &Orçın, E. (2007). İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları. Anatolian Journal of DEUHFED 2017, 10 (4), 242-250

Baker, D. C. (2003). Studies of İnner Life: Theİmpact of Spirituality on Quality of Life, Quality of Life Research,12 (Suppl.1): 51-57.

Baysalling Ö. Vücut Geliştirme. İstanbul: İlpres Basın ve Yayın, 2000.

Busche, K. (2008). Neurologic disorders associated with weight lifting and bodybuilding. Neurologic clinics, 26(1), 309-324.

Çimen, S. (2003). 15–18 Yaş Grubu Gençlerde “Riskli Sağlık Davranışları Ölçeği”nin Geliştirilmesi. Hemşirelik Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Erel, Ö. (2013). T.C Üniversite öğrencilerinde dürtüsellik, riskli davranışlar ve istismar arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp EnstitüsüYüksek Lisans Tezi, Istanbul.

Evren, H., Tokuç, B., Ekuklu, G. (2011). Trakya üniversitesi öğrencilerinde şiddet davranışları ve algılanan sağlık ilişkisi. Balkan Tıp Dergisi, 28, 380-384.

Garipağaoğlu, M.,Eliuz, B., Esin, K., Çağatay, P., Nalbant, H., Solakoğlu., Z. (2012). Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenmedurumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi, 13(1), 1-8.

Geckil, E.,& Dündar, Ö. (2011). Turkishadolescenthealth risk behaviorsand self- esteem. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39(2), 219-227.

Hartgens, F., Lichtenbelt, W. V. M., Ebbing, S., Vollaard, N., Rietjens, G. J. W. M., & Kuipers, H. (2001). Body composition and anthropometry in bodybuilders: regional changes due to nandrolone decanoate administration. International journal of sports medicine, 22(03), 235-241.

Jackson, C. A., Henderson, M., Frank, J. W., & Haw, S. J. (2012). An overview of prevention of multiple risk behaviour in adolescence and young adulthood. JourAZnal of Public Health, 34(suppl 1), i31-i40.

Kostak, M. A. (2007). Hemşirelik Bakımının Spiritüel Boyutu, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, C. 2, S. 6, s. 106.

Önay, D. (2010). Selçuk üniversitesi akşehir sağlık yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim sıklıkları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(14), 127-146.

Önder, A. (2012). Süleyman Demirel üniversitesi bazı fakültelerinde okuyan 1. sınıf öğrencilerinin riskli sağlık davranışlarının saptanması. T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Özcan, C., Durukan, E., Gülmez, H. (2012). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerindesağlık açısından riskli davranışlar sıklığı. Sağlık ve Toplum, 22(1),17-27.

Tümer, A, Şahin, S. (2011). Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışları. Sağlık ve Toplum 21(1):32- 38. Türkiye İstatistik Kurumu (2015). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2015. Sayı: 24562.

Ünalan, D., Öztop, D.B, Elmalı, F., Öztürk, A., Konak, D., Pırlak, B., Güneş, D. (2009). Bir grup sağlık yüksekokulu öğrencisinin yeme tutumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(2), 75-81.

Yıldırım, İ., Yıldırım, Y., Tortop, Y., Poyraz, A. (2011). Afyon Kocatepe üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1375-1391.

Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) Overview. Erişim: 06.01.2022. https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/overview.htm

İndir

Yayınlanmış

2022-10-18

Nasıl Atıf Yapılır

Gözaçık, Y., Mimaroğlu, R., & Ayhan, S. (2022). Vücut Geliştirme Sporu Yapan Bireylerin Riskli Sağlık Davranışlarının İncelenmesi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 36–46. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/14