Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 73 / PDF İndirme: 47

Yazarlar

  • Can SARIKOL Kırıkkale Üniversitesi
  • Mehmet ÖÇALAN Kırıkkale Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

İnternet, Bağımlılık, Spor, İnternet Bağımlılığı

Özet

Bu araştırma, lise öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerinin spor ve farklı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerden toplanan veriler sayısal kodlamalar yapılarak analiz edilmek üzere SPSS programına aktarılmıştır. Öncelikle verilere ait tanımlayıcı istatistikler (yüzde ve frekans) yapılmıştır. Yapılacak istatistiksel analizlere karar vermek amacıyla normallik testi uygulanmıştır. Normallik testinde verilerin çarpıklık (skewness) ile basıklık (kurtosis) değerleri dikkate alınmıştır. Elde edilen değerlerin-2/+2 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Bu değerlerin ise normal dağılıma uygun (George ve Mallery, 2001) olduğu kabul edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizlerinde; bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Person korelasyon kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; lise öğrencilerinde internet bağımlılık düzeyinin ele alındığı bu çalışmada öğrencilerin demografik değişkenlere göre internet bağımlılık düzeylerinin bazı farklılıklar gösterdiği bulunmuş, bunun yanında elde edilen sonuçların literatür ile paralellik gösterdiği görülmüştür.

Referanslar

Aracı, H. (1999). Okullarda beden eğitimi, Ankara: Bağırgan Yayın Evi.

Balcı, Ş., Ayhan, B. (2007). Üniversite öğrencilerinin internet kullanım ve doyumları üzerine bir saha araştırması. Selçuk İletişim Dergisi. 1 (5), 174-197.

Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in human behavior, 553-575.

Dinç, M. (2010). İnternet bağımlılığı, İstanbul: Ferfir Yayınları

Dikmen, O. (2019). Genç erişkinlerde internet bağımlılığı düzeyleri ile sosyal görünüş kaygısı ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Doğan, A. (2013). İnternet bağımlılığı yaygınlığı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Egger, O., Rauterberg, M. (1996). Internet behaviour and addiction. semester thesis (Swiss Federal Institute of Technology. Zurich. 1996).

George, D., Mallery, P. (2001). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference 10.0 update, Baston: Allyn and Bacon

Gönül, A.S. (2002). İnternet kullanımı. Gelen Yeni Symposium, 105-110.

Grıffıths, M.D. (1999). Internet Addiction: Fact Or Fiction?. The Psychologist. 12(5), 246-250.

Günüç, S. (2009). İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı, Van.

Kıng, D.L., Delfabbro, P.H., Grıffıths, M.D., Gradısar. M. (2011). Assessing clinical trials of ınternet addict ion treatment: a systematic review and consort evaluat ion. Clinical Psychology Review. 31, 1110-1116.

Ko, C.H., Yen, J.Y., Yen, C.F., Chen, C.S., Chen, C.C. (2012). The association between ınternet addict ion and psychiatric disorder: a review of the literature. Europan Psychiatry. 27, 1-8.

Öztürk, Ö., Odabașıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y., Kalyoncu, Ö.A. (2007). İnternet bağımlılığı: kliniği ve tedavisi. Bağımlılık Dergisi. 8, 36-41.

Symonds, M. (1999). The net ımperative: a survey of business and the ınternet. Economist Newspaper.

https://www.google.com/search?q=The+NetImperative&oq=The+Net+Imperative&aqs=chrome..69i57j0j69i64l2.1174j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Şahin, C., Korkmaz, Ö. (2011). İnternet bağımlılığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Selçuk Üniversitesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 32, 101-115.

Uzabay. İ.T. (2009). Madde Bağımlılığının tarihçesi. tanımı.genel bilgiler ve bağımlılık yapan maddeler.Türk Eczacıları Birliği Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi. 21 (22), 5-15.

Yalçın, C. (2003). Sosyolojik bir bakış açısıyla internet. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 27(1), 77-89.

Yellowless, P.M., Marks. S. (2007). Problemat ic ınternet use or ınternet addict ion. Computer İn Human Behavior. 23, 1447-1453.

Yetim, A. (2006). Sosyoloji ve spor, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Young, K.S. (1996). Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behav. 3, 237-244.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-26

Nasıl Atıf Yapılır

SARIKOL, C., & ÖÇALAN, M. (2022). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 18–28. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/9