Pandemi Sürecinde Gençlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 121 / PDF İndirme: 43

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Sedanter Yaşam, Covid-19, Pandemi, Fiziksel Aktivite Düzeyleri

Özet

Bu çalışmada genç bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Elazığ Sivrice ilçesinde ikamet eden 16-25 yaş aralığındaki 178 genç oluşturmuştur. Çalışmanın analizinde SPSS programı kullanılmıştır.  Çalışmada pandemi döneminde gençlerin fiziksel aktivitelerinin büyük oranda azaldığı özellikle de gençlerin oturma aktivitelerinde daha yoğun yaşandığı görülmüştür. Normal kilolu ve aşırı kilolu bireylerin aktivite düzeyleri arasında farkın olmayışı ayrı bir ilginç sonuç olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle tarım, turizm ve ekonomiye bağlı olan Elazığ/Sivrice ilçesindeki fiziksel aktivite düzeyleri düşüklüğünün hem tarım alanlarında hem de turizm gelirlerinde ciddi kayıplara yol açtığı düşünülmektedir.

Referanslar

Alpaslan, A. H. (2012). Ergen ruh sağlığı ve spor. Kocatepe Tıp Dergisi, 13(3), 181-185

Ammar, A., Brach, M., Trabelsi, K., Chtourou, H., Boukhris, O. ve Masmoudi, L. (2020). Effects of COVID-19 Household Arrest on Eating Behavior and Physical Activity: Results of the ECLB-COVID19 International Online Survey. Nutrients 12:1583.

Aşkın, R., Bozkurt, Y., Zeybek, Z. (2021) Covid-19 Pandemisi: Psikolojik Etkileri Ve Terapötik Müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı 19(37), 304-318

Bavel, J.J.V., Baicker, K., Boggio, P.S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., et al. (2020). COVID-19 Pandemi Yanıtını Desteklemek İçin Sosyal Ve Davranışsal Bilimleri Kullanmak. Nat. Hımm. Davran. 4, 460-471.

Bay, Ü.S., Yılmaz, E. (2021) Ruhsal Bozukluklarda Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Etkileri. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 3(2), 437-447

Craig, C. L., Marshall, A. L., Sjöström, M., Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, B. E., et al. (2003). International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc, 35(8), 1381-1395.

Demir, M., Filiz, K. (2004). Spor Egzersizlerinin İnsan Organizması Üzerindeki Etkiler. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 109-114

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (2020). Halk için yeni koronavirüs (2019-nCoV) tavsiyesi. Çevrimiçi erişilebilir: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public , (30 Ocak 2021'de erişildi).

Ertan, S.A., Kıratlı, O.S., Ünver, H.A., (2021). COVID-19 Salgınının Getirdiği Belirsizliklerin Sosyal, Ekonomik ve Politik Tercihler ve Davranış Kalıplarına Etkileri: Risk Algısının Rolü. Proje No: 120K600 – TÜBİTAK

Haase, A., Steptoe, A., Sallis, J.F., Wardle, J., (2004) Leisure-Time Physical Activity in University Students from 23 Countries: Associations with Health Beliefs, Risk Awareness and National Economic Development, Preventive Medicine, 39:182-190.

Jiménez-Pavón, D., Carbonell-Baeza, A., and Lavie, C.J. (2020). Physical exercise as therapy to combat the mental and physical consequences of the COVID-19 quarantine: special focus in older people. Prog Kardiovask. Teeth. 24, 386-388

Kabeloğlu, V., Gül, G. (2021) COVID-19 Salgını Sırasında Uyku Kalitesi ve İlişkili Sosyal ve Psikolojik Faktörlerin Araştırılması. Journal of Turkish Sleep Medicine2:97-104

Kadıoğlu, B.U., Fatoş, U. (2017). Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören kız öğrencilerin vücut kütle indeksi ve fiziksel aktivite düzeyleri. J Current Res Health Sector. 7(2):133-142.

Kalkan, M.Ç., Şaşmaz, A. (2021). Salgınının Kent Yaşam Kalitesi Açısından Potansiyel Etkileri: Çin Örneği, Kent Akademisi, 14(4), 12

Karademir, Ç., Şahan, B. (2021). Türkiye'de Covid-19 pandemisinin psikososyal etkileri ve akılcı duygusal davranışçı terapinin ABC modeli çerçevesinde incelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(2), 416-439.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Keohane, D.M., McGillivary, N.A., Daly, B. (2018). Physical activity levels and perceived barriers to exercise participation in Irish General Practitioners and General Practice trainers. Ir Med J. 111(2):690.

Korkmaz, N.H., Deniz, M. (2013). Yetişkinlerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sport Sci. 8:46-56.

Leslie, E., Owen, N., Salmon, J., Bauman, A., Sallis, J.F., Lo, S.K. (1999) Insufficiently Active Australian College Students: Perceived Personal, Social and Environmental influences" Preventive Medicine, 28: 20-27,

Öztürk, M. (2005). Üniversitede Eğitim-Öğretim Gören Öğrencilerde Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin Geçerliliği ve Güvenirliği ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Rosenbaum, S., Tiedemann, A., Sherrington, C., Curtis, J., Ward, P.B. (2014). Physical activity interventions for people with mental illness: a systematic review and meta-analysis. The Journal of clinical psychiatry, 75(9), 964- 974.

Savcı, S., Öztürk, M., Arıkan, H., İnce, D.İ., Tokgözoğlu, L. (2006). Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri Türk Kardiyol Dern Arş 34(3):166-172

Sharma, A., Madaan, V., Petty, F.D. (2006). Exercise for mental health. Primary care companion to the Journal of clinical psychiatry, 8(2), 106.

Şanlı, E., Atalay, G.N, (2009). Öğretmenlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi - Yaş, Cinsiyet V E Bede N Kitle İndeksi İlişkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(3):23- 32

Tural, E. (2020). Covid-19 Pandemi Dönemi Ev Karantinasında Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşam Kalitesine Etkisi. Van Sag Bil Derg 13,10-18

Ural, A., Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Vaizoğlu, S.A., Akça, O., Akdağ, A., Akpınar, A., Omar, H.A., Coşkun, D., Güler, Ç. (2004). Genç Erişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi", Koruyucu Hekimlik Bülteni, 3(4): 63-71.

VonBothmer, M.I.K., Fridlund, B. (2005) Gender differences in health habits and in motivation for a healthy life style among Swedish university students. Nurs Health Sci. 7(2):107-118.

Vural, Ö., Eler, S., Atalay G.N. (2010). Masa Başı Çalışanlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi İlişkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8(2): 69-75

WHO, (1995). Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert Committee. World Health Organ Tech Rep Ser;, 854:1-452.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-26

Nasıl Atıf Yapılır

SEZER, S. Y., & ÜÇGÜL, G. (2022). Pandemi Sürecinde Gençlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 9–17. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/3