Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 167 / PDF İndirme: 89

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Ortaöğretim, Tutum, Ölçek, Beden Eğitimi ve Spor Dersi

Özet

Bu çalışma ortaöğretimlerde beden eğitimi ve spor dersi gören öğrencilerin, beden eğitimi dersine karşı tutumlarının incelenmesi amacı ile yapılmıştır, Beden eğitimi dersinde etken olan demografik faktörler ile spora karşı yaklaşımları ve spor yapma alışkanlıkları gibi özelliklerinin öğrencilerin beden eğitimi tutumları üzerindeki etkileri de araştırma kapsamında tutulmuştur Araştırmanın veri toplama aracı olan anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım kişisel bilgi formu, ikinci kısım ise beden eğitimine karşı tutum ölçeğinden oluşmaktadır. Araştırma anketimiz Diyarbakır ili, Silvan ilçesinde orta öğretim kurumlarında öğrenim gören 10. Sınıf öğrencisi 200 kişiye uygulanmıştır. Verilerin analiz edilmesi için IBM SPSS 26,0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; Ortaöğretim 10.sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi dersine karşı tutumlarının cinsiyet, faktörü arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Okul takımında bulunan ya da aktif spor yapan öğrencilerin yapmayan öğrencilere göre derse ilişkin tutumları daha yüksektir. Öğrencilerin tutumları    anne ve baba meslek durumları, kardeş sayısı faktörlerinden bağımsızdır. Okul dışında egzersiz yapma alışkanlığı arttıkça öğrencilerin derse ilişkin tutumlarını artırmaktadır. Sonuç olarak okul dışı sportif faaliyete katılan öğrencilerin okul dışı spor faaliyetlerine katılmayan öğrencilere göre beden eğitimi dersine ilişkin tutum düzeylerinin yüksek olması okul dışında düzenli fiziksel aktivite yapan, egzersiz ve spor faaliyetlerine katılım sağladıkların dolayı olduğu düşünülmektedir.

Referanslar

Güllü, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının araştırılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Alenezi, M. A. (2005). Attitudes of secondary students toward physical education classes in Kuwait. The Pennsylvania State University.

Alpar, C. (2016). Spor Sağlık Ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik Ve Geçerlik Güvenirlik.

Chung, M. ve Philips, (2002). Attitude Toward Physical Education And Leisure- Time Exercise İn High School Studensts. Physical Educator, 59, (3), S:126-139.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (Vol. 2). Ankara: Pegem Akademi.

Ekici, S., Bayrakdar, A., ve Hacıcaferoğlu, B, (2011). Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8, (1).

Hatten, J. D. (2004). Racial differences in student's interest and attitudes toward physical education considering grade level and gender (Doctoral dissertation, The Florida State University).

Hünük ve Demirhan, (2003). İlköğretim Sekizinci Sınıf, Lise Birinci Sınıf Ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 14, (4), S:175-184.

Hunuk, D. (2006). Ankara ili Merkez ilcelerindeki ilkogretim ikinci Kademe Ogrencilerinin Beden Egitimi Dersine iliskin Tutumlarinin Sinif Duzeyi, Ogrenci Cinsiyeti, Ogretmen Cinsiyeti ve Spora Aktif Katilimlari Acisindan Karsilastirilmasi. Yuksek Lisans Tezi. Hacettepe Universitesi Saglik Bilimleri Enstitusu, Ankara.

Genç, E., Batmaz, H. Ç., Coflkuner, Z., Pala, R., Ç›nar, V. ve Biçer, S. Y. (2013). Güzel sanatlar ve spor lisesi, spor bölümü ö¤rencilerinin say›sal derslere karfl› tutumlar› (Elazığ örneği). The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 1163–1177.

Kıncal, R. Y. (2004). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayınevi.

Koca ve Aşçı, (2004). Atletik Yeterlik Düzeyi Ve Cinsiyetin Beden Eğitimine Yönelik Tutum Üzerine Etkisi. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, Ix, (1), S:15-24.

Koca ve Aşçı, (2006). An Examination Of Self-Presentational Concern Of Turkish Adolescents: An Example Of Physical Education Setting. Adolescence, 41, (161), S:185-197.

Koca ve Demirhan, (2004). An Examination Of High School Students’ Attitudes Toward Physical Education Wiht Regard To Sex And Sport Participation. Perceptual &Motor Skills, 98, (3), 754-758.

Koca, Aşçı, ve Demirhan, (2005). Attitudes Toward Physical Education And Class Preferences Of Turkish Adolescents İn Terms Of School Gender Composition. Adolescence, 40, (158), S:365-373.

Koçak, M. S., & Hürmeriç Altunsöz, I. (2004). Attitudes of primary school students toward their physical education classes in Turkey.

Koçak ve Hürmeriç, (2006). Attitudes Toward Physical Education Classes Of Primary School Students İn Turkey. Perceptual &Motor Skills, 103, (1), S:296-300.

Akandere, M., Özyalvaç, N. T., & DUMAN, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi konya anadolu lisesi örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 1-10.

Tezcan, (1995). Sosyolojiye Giriş, (Dördüncü Baskı). Ankara: Feryat Matbaası. S:104.

Turhan, F. H. , İnce, U. , Aydogmus, M. & Yalçın, İ. (2021). Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 19-32 .

Ulusoy, (2004). Gelişim ve öğrenme, Ankara: Anı yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-19

Nasıl Atıf Yapılır

KAVURAN, K., KIZAR, O., & KURT, Ömer. (2023). Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 95–104. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/25