Forthcoming

Uzaktan Eğitim Programında Okul Müdürlerinin Rolleri


Özet Görüntüleme: 86 / PDF İndirme: 33

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Uzaktan Eğitimi, Okul Müdürleri, Liderlik Rolleri

Özet

Covid 19 pandemi dönemi hayatın tüm alanını etkilediği gibi eğitim alanında önemli ölçüde etkilemiştir. Uzaktan eğitim kavramı, hayatımıza hızlıca girmiştir. Bu eğitim yöntemi pek çok ülke gibi ülkemizde de yetersiz altyapı nedeniyle özellikle eğitim kurumları da hazırlıksın yakalanmıştır. Tüm eğitim paydaşlarının internet erişim talebi bazı aksamalara neden olmuştur. Teknolojik cihazlara erişim talebi artışmış, var olan teknolojik cihazların yetersizliği görünür hale gelmiştir.

Geçmişte okul yönetimi sadece okulu organize etmeye, okulun vizyonunu tanımlamaya ve sadece misyon ve kuralları uygulayarak idari görevleri yerine getirmeye odaklanmıştır. Bu süreçte okul yöneticileri 1950'lerde idari liderler, 1970'lerde ise insan kaynakları yöneticisi olarak tanımlanmıştır. 1980'lerden sonra yönetici, okul iyileştirme, değiştirme ve öğretim lideri olarak görüldüler. 2000’lerden sonra ise teknolojik, dönüşümsel ve işbirlikçi liderlik rolleri sahip olmaları önem kazanmıştır.

Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler pandemi döneminde bu eksiklikler dolayı eğitim etkiyecek düzeyde sorunlar yaşadıkları da bilinmektedir. Okul yöneticileri için bu sorunun aşılması için sahip oldukları eğitim liderliğini yanında teknolojik, dönüşümsel, kolaylaştırıcı, işbirlikçi liderliği de sahip olması gerekli kılmıştır.

Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler uzaktan eğitim ile birlikte Program Geliştirme, Teknoloji Yönetimi, Öğretim Tasarımı, Öğrenci İzleme ve Değerlendirme, İletişim ve Motivasyon, Veri Analizi, Politika ve Uyumluluk, Eğitimci Gelişimi gibi rolleri gerekli kılmıştır.

Keywords: Uzaktan eğitim, Okul Müdürleri, Liderlik Rolleri

Referanslar

Akçay C., Basar M.A. (2004) İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetsel Görevlere Ayırdıkları Zaman Ve Bunları Önemli Görme Dereceleri, Bahar, 38,170-197

Aksoy, E. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rolleri (Aydın ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Aytaç, T. (2002). Post Modern Eğitim Yöneticisi. In 21. YY Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu (Bildiriler) (pp. 59–64). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim

Bilimleri Fakültesi Yayınları

Balyer A, Karatas H; Alci B., Balyer School Principals’ Roles in Establishing Collaborative Professional Learning Communities at Schools Procedia - Social and Behavioral Sciences 197 ( 2015 ) 1340 – 1347

Balyer, A. (2012) Çağdaş Okul Müdürlerinin Değişen Rolleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 13(2), 75-93

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 3(2), 85-124.

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 112-142.

Bulach, C, Boothe, D., Pickett, W., 2006 Analyzing the Leadership Behavior of School Principals International Journal of Educational Leadership Preparation, 6, 13

Castle, J. B.& Mitchell, C. (2001). Roles of Elementary School Principals in Ontario: Tasks and Tensions, Executive Summary, Ontario Principals’ Council, 1-9.

Crow, G.M. Hausman, C.S.& Scribner, J.P.(2002). Reshaping the Role of the School Principal, Yearbook of the National Society for the Study of Education, 101(1), 189–210.

Çelebi, S. (2009). Özel ve kamu ilköğretim okullarında görev yapan müdürlerin göstermiş oldukları öğretim liderliği davranışlarına ilişkin öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının görüşleri (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çelik, V. (2015). Eğitimsel Liderlik (8th ed.). Ankara

Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39-59. doi:10.17943/etku.310168

Durak, G., Çankaya, S., & İzmirli, S. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 787-809. doi:10.17522/balikesirnef.743080

Güler, S. (2007). Fiedler’in LPC Ölçeği ile lise yöneticilerinin liderlik tiplerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Holmberg, B. (2003). Distance Education in Essence. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg.

İşman, A. (1998). Uzaktan Eğitim: Genel tanımı, Türkiye'deki Gelişimi, Proje Değerlendirmeleri. Ankara: Değişim Yayınları.

İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim (4. b.). Ankara: Pegem Akademi.

Koç, S. (2021). Nasıl Bir Uzaktan Eğitim? 1 Yılın Sonunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 13-27.

Luthar, S. S. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development. 71(3): 543-562.

MEB. (2020). Bakan Selçuk, Koronavirüs'e Karşı Eğitim Alanında Alınan Tedbirleri Açıkladı. Erişim adresi http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr

Metin, M., Gürbey, S., & Çevik, A. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşleri. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 66-89.

Nilsson, L. (2021). Distance Education in high schools in Sweden during Covid-19: Analysis of students' perceptions. Erişim adresi http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1523907/FULLTEXT01.pdf

Sarıkaya, N. (2016). Ortaöğretim okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi).İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sergiovanni, T.J. (1984). Leadership and Excellence in Schooling. Educational Leadership, 41(5), 5–13.

Taşpınar, M. (2014). Mesleki Eğitimde Uzaktan Eğitim ve Toplumsal Algı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1-7.

Taymaz, H. (2009). Okul yönetimi (9. bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Toprakçı, E., & Ersoy, M. (2008). Uzaktan Öğretimde Öğretmen Rolleri. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. İzmir.

Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Yalçınkaya, M. (2002). Çağdaş Okulda Etkili Liderlik. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 109–119.

Yaman, A. (2010). İç Denetçinin Yeni Rolü Etik Liderlik. Kamu İç Denetçileri Derneği Denetişim.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-25

Nasıl Atıf Yapılır

ALBAŞKARA, S., Doğan, T., & YILDIZ, Y. (2024). Uzaktan Eğitim Programında Okul Müdürlerinin Rolleri. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 17–28. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/43