Eğitim Düzeyi Dijital Oyun Bağımlılığında Önemli Mi? Eğitim Düzeyi ile Dijital Oyun Bağımlığı


Özet Görüntüleme: 523 / PDF İndirme: 273

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Öğrenci, Farklı Eğitim Düzeyleri, Dijital Oyun, Dijital Oyun Bağımlılığı

Özet

Bu çalışma da, öğrencilerin eğitim düzeyi ile dijital oyun bağımlılığının bazı değişkenler aracılığı ile incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde, Bitlis ilinde ikamet eden üniversite, lise ve ortaokula devam eden 152’si kadın (%54,7), 126’sı erkek (%45,3) olmak üzere toplam 278 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nicel yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma da verilerin analizi SPSS 22 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin cinsiyet, eğitim düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, öğrencinin okul başarı durumu ve günlük dijital oyun oynama süresi değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Sonuç olarak; farklı eğitim düzeyinde olan öğrenci gruplarının dijital oyun bağımlılığı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ortaöğretim (lise) düzeyindeki öğrencilerin dijital oyun bağımlılığı puan ortalamaları diğer eğitim düzeyindeki (ilköğretim ve üniversite) öğrenci gruplarının puan ortalamasından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin baba eğitim durumu, okul başarı durumu ve günlük dijital oyun oynama süresi değişkenlerinde yapılan istatistikler analizler sonucu anlamlı farklılık bulunurken; cinsiyet ve anne eğitim durumu değişkenlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

Referanslar

Ayas, T. (2012). Lise öğrencilerinin ı̇nternet ve bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerinin utangaçlıkla ı̇lişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 15, 627-636.

Balıkçı, R. (2018). Çocuklarda ve Ergenlerde Oyun Bağımlılığı ve Agresif Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bektaş, M. (2018). “Davranışsal Bağımlılık Tanımı, Türleri ve Sınıflandırılması”. H. Ateş (Ed.) ve A. Koçak (Ed.). Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele. Nobel Yayıncılık, Ankara, 147-158.

Bilge, F. (2012). Bir grup ilköğretim öğrencisinde bilgisayara yönelik bağımlılık eğilimi değerlendirmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 96-105.

Bilgin, H. C. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Bülbül, H., Tunç, T & Aydil, F. (2018). “Üniversite Öğrencilerinde Oyun Bağımlılığı: Kişisel Özellikler ve Başarı ile İlişkisi”. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (3): 97-111.

Chiu, S.-ı., Lee, J.-Z., & Huang, D.-H. (2004). Video game addiction in children and teenagers in taiwan. Cyber Psychology and Behaviour, 7, 571-581.

Demir, G. T., & Bozkurt, T. M. (2019). Dijital oyun oynama tutumu ölçeği (DOOTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-18.

Eni, B. (2017). Lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ve algiladıkları ebeveyn tutumlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Erboy, E. (2010). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığına etki eden faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Ersoy, M. (2019). Social media and children. G. Sarı (Ed.). In handbook of research on children's consumption of digital media. (pp. 1-11). 17 Mayıs 2019 tarihinde https://www.igiglobal.com/book/handbook-research-children-consumption-digital/192028#table-ofcontents adresinden alınmıştır.

Esen, E., & Siyez, D. M. (2011). Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-sosyal Değişkenlerin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36), 127-138.

Frölich, J., Lehmkuhl, G., Orawa, H., & Bromba, M. (2016). Computer game misuse and addiction of adolescents in a clinically referred study sample. Comput Hum Behav, 55: 9-15.

Gökçearslan, Ş, & Durakoğlu, A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23): 419-435.

Günüç, S. (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Van.

Gürsu, O. (2011). Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Hazar, Z., Tekkurşun, D.G., Dalkıran, H. (2017). Ortaokul öğrencilerinin geleneksel oyun ve dijital oyun algılarının incelenmesi: Karşılaştırmalı metafor çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2017; 15(4): 179-190.

İnan, A. (2010). İlköğretim II. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Erzurum.

Köse, Z. (2013). 13-14 yaş grubu ergenlerin bilgisayar oyunlarını oynama alışkanlıklarının ve sosyalleşme durumlarının araştırılması (Kütahya ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Madran, H. A. D., & Çakılcı, E. F. (2014). The relationship between aggression and online video game addiction: A study on massively multiplayer online video game players. Anatolian Journal of Psychiatry, 15(2), 99- 107.

Marufoğlu, S., & Kutlutürk, S. (2021). Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığının fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıklarına etkisi. Bağımlılık Dergisi, 22(2), 114-122.

Menon, V., & Demaray, M. K. (2013). Child and adolescent social support scale for health behaviors: scale development and assessment of the relation between targeted social support and body size dissatisfaction. Children's Health Care, 42, 45-66.

Şahin, C & Tuğrul, V. M. (2012). “İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi”. Journal of World of Turks, 4 (3): 115-130.

Şimşek, E., & Yılmaz, T. K. (2020). “Türkiye'de Yürütülen Dijital Oyun Bağımlılığı Çalışmalarındaki Yöntem ve Sonuçların Sistematik İncelemesi”. Kastamonu Education Journal. 28 (4): 1851-1866.

Talan, T., & Kalınkara, Y. (2020). Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun oynama eğilimlerinin ve bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerinin incelenmesi: Malatya ili örneği. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 9(1), 1-13.

Tanrıverdi, S. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Yüksel, M., & Yılmaz, E. (2016). Lise öğrencilerinin ı̇nternet bağımlılık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ı̇lişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elementary Education Online, 15, 1031-1042.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-12

Nasıl Atıf Yapılır

MUTLU BOZKURT, T. (2022). Eğitim Düzeyi Dijital Oyun Bağımlılığında Önemli Mi? Eğitim Düzeyi ile Dijital Oyun Bağımlığı. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 22–35. Geliş tarihi gönderen https://ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/16